Openbare aansprakelijkstelling deurwaarder

(Update: zie onderaan)

 

Deze openbare aansprakelijkheidstelling is gelijktijdig met de digitale verzending ervan openbaar gemaakt via het Nederlandstalige Nieuws op de website Pateo.nl.

 

Aan: Patrick Antonius Hastrich, gerechtsdeurwaarder gevestigd te Plotterweg 26-28 in Amersfoort (website)

 

Betreft: Openbare aansprakelijkheidstelling

 

Zeist, 31 juli 2012

 

Geachte heer Hastrich,

 

Zojuist heeft, naar ik aanneem, een medewerker van uw kantoor Bosveld een dreigbrief in mijn brievenbus gedaan, nadat ik deze man uitdrukkelijk heb verzocht eerst de mededeling op de grens van mijn erf te lezen. Deze mededeling verwijst naar een online document (link) waaruit de juridische soevereiniteit van mijn rechtspersoon blijkt. Zoals gespecificeerd in dat document heb ik het recht om uw kantoor te beboeten voor onder andere het versturen van dreigbrieven. Ik raad u of uw juridische afdeling aan om contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.

 

De zaak waar het hier om handelt, is een poging tot afpersing door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op 21 juni 2012 zond ik de heer A. Regtop van het CJIB daarover een aangetekende brief (link). Het CJIB heeft daar tot op heden niet op gereageerd en is me daarom € 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd, beginnend op 13 juni j.l. en eindigend op het etmaal waarop ik het bericht van de verzochte annulering alsnog ontvang.

 

Hierbij geef ik uw kantoor 48 uren de tijd om uw dreigbrief in te trekken. Blijft uw kantoor daartoe in gebreke, dan leg ik hierbij uw kantoor een boete op van € 1000. Deze boete dient vervolgens binnen twee weken te worden voldaan, want daarna volgt een ophoging van één procent per etmaal van het openstaande bedrag. Bij in gebreke blijven stel ik hierbij uw kantoor ook aansprakelijk voor medeplichtigheid aan afpersing of een poging daartoe, waarvoor uw kantoor mij € 20 per etmaal schadevergoeding verschuldigd is, beginnend vandaag en eindigend op het etmaal waarop ik het bericht van de verzochte annulering alsnog ontvang.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)

 

Correspondentieadres: Nijenheim 1426, 3704 VG Zeist

 

 

Naschrift:

Voor de vaste bezoekers van Pateo.nl: dit is inderdaad dezelfde deurwaarder als die destijds de aangekondigde executieverkoop van mijn inboedel een dag van te voren afblies (link).

 

 

Update:

 

Geachte heer,

 

Uw organisatie heeft mij op 31 juli j.l. een dreigbrief gestuurd. Indien u wilt kunt u dit een ambtelijk bevel/exploot noemen, zoals u aangeeft in uw emailbericht van vandaag, maar voor mij is dit onmiskenbaar een dreigbrief.

 

Ik heb uw kantoor geïnformeerd dat mijn rechtspersoon juridische soevereiniteit heeft, en dat ik als enig eigenaar van deze rechtspersoon uw kantoor hiervoor mag beboeten. Dat heb ik inmiddels gedaan, want uw kantoor heeft deze dreigbrief niet tijdig ingetrokken.

 

Verder zou ik graag willen weten hoe uw kantoor meent beslag te kunnen gaan leggen op mijn inboedel, aangezien uw kantoor daar al in het begin van dit kalenderjaar beslag op heeft laten leggen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan van de familie Oldenkamp,

levende als vrij en soeverein mens bij de gratie Gods,

enig eigenaar van de rechtspersoon met BSN 102698454 (link)