Antwoorden op vragen over SOPN-aanpak

 

In het SOPN-partijprogramma staat beschreven hoe de SOPN het roer in onze samenleving radicaal om wil gooien. Sommigen hebben over deze aanpak echter nog enkele vragen. Deze vragen worden hieronder beantwoord door Richard Beusink, één van de kandidaat-kamerleden van de SOPN, in samenwerking met de SOPN-lijsttrekker.

 

 

Waarom wil de SOPN een onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren?

 

Velen denken dat een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen onbetaalbaar of onhaalbaar zou zijn. Anderen menen dat iedereen dan lui en passief zal worden. Toch is het idee van een basisinkomen niet uniek: in Oostenrijk wordt het overwogen, in Duitsland bestudeert men de mogelijkheid, in Zweden draait een proef en in Brazilië wordt het basisinkomen in 2014 ingevoerd. Dus zo gek is het idee blijkbaar niet.

 

De SOPN verbaast zich er wel over dat er in Nederland geen discussie (door zelfs niet één belangenorganisatie) over de mogelijkheid en de haalbaarheid ervan wordt gevoerd, want een basisinkomen creëert een maatschappelijke rust die niet in geld is uit te drukken.

 

Tegenover een onvoorwaardelijk basisinkomen worden ook andere beslissingen gesteld. De uitkeringen, de bij- en toeslagen en de subsidies komen te vervallen. De pensioenfondsen zijn niet meer nodig en alle overheidsinstanties die zich nu bezig houden met uitkeringen, ziektewet, subsidies en ga zo maar door, die komen allemaal te vervallen. En daarmee schept de SOPN transparantie, eenvoud en evenwaardigheid.

 

Om los te komen van het huidig neoliberale systeem is persoonlijke vrijheid van het grootste belang. Daarom wil de SOPN de zeggenschap weer terug bij de mensen. De huidige invulling van productie en dienstverlening is aan haar einde. Het heeft ons tot hier gebracht, maar kan ons niet verder brengen. Het plafond is bereikt. Willen we verder, dan zullen we het op een geheel andere manier moeten gaan doen. Voor die nieuwe manier vormt het waarborgen van de balans de sleutel.

 

Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen geeft ruimte in de persoonlijke agenda voor vrije keuzes, zelfontplooiing, zorgzaamheid en sociale stabiliteit. Het legt tegelijkertijd ook de nadruk op het nemen van ieders verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend dienen ook andere zaken goed geregeld te worden. Ondernemers krijgen veel meer ruimte om te ondernemen. Deze ondernemingen zullen veel meer coöperaties zijn, dan hiërarchisch geleide corporaties. Dat is uitdagend en vraagt creativiteit. Maar het geeft ook zoveel meer voldoening.

 

Een basisinkomen is daarom zo gek nog niet. Eigenlijk is het zelfs heel geniaal. De SOPN heeft dit idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen niet zelf bedacht. Al zo’n twintig jaar is de Vereniging Basisinkomen bezig om dit idee meer bekendheid te geven.

 

 

Hoe stimuleert de SOPN het ondernemersklimaat?

 

De SOPN is een partij voor echte ondernemers, en dan niet alleen voor grote ondernemingen, maar juist ook voor het midden- en kleinbedrijf. De groei van werkgelegenheid is juist groot bij een gezonde middenstand. Daarom stelt de SOPN voor ondernemers, zelfstandigen en middenstanders een zeer aantrekkelijk winstbelastingtarief van 25%  voor.

 

Om te beginnen is de SOPN voorstander van een volledige liberalisering (lees: bevrijding van onnodige beperkingen en verplichtingen) van ondernemen. Dat betekent dat (bijna) alle administratieve rompslomp zal vervallen omdat verzuimkosten, sociale lasten en pensioenverplichtingen niet meer ten laste van ondernemers zal komen. Hoe dat kan? Omdat de SOPN de huidige organisatie van de samenleving via de invoering van het onvoorwaardelijke basisinkomen voor iedereen aanzienlijk wil vereenvoudigen. Daarmee zijn ook de loonkosten aanzienlijk lager.

 

Daarnaast wil de SOPN de omzetbelastingen (veelal bekend als BTW) afschaffen, waardoor de verkoopprijzen met een vijfde omlaag kunnen en ook komt er een einde aan de administratieve verplichtingen die gekoppeld zijn aan deze aanvullende belasting. De SOPN wil van ondernemen weer echt ondernemen maken. De SOPN wil ook de lokale en regionale ambachten opnieuw leven inblazen. Vakmanschap zal weer beloond worden. En vakmanschap wordt door het wegvallen van BTW weer betaalbaar. Reparatie en goed onderhoud is daardoor weer lonend. Ook de wegwerpcultuur zal daardoor verdwijnen. En de vakbekwame groenteman, slager en bakker krijgen weer alle ruimte. Bovendien blijven de opbrengsten van deze ondernemers in de regio.

 

 

Hoe lost de SOPN het betaalbaarheidsprobleem in de zorg op?

 

De gezondheidszorg vergt momenteel ongeveer 10% van het Bruto Nationaal Inkomen (zo’n € 60 miljard) en, zo doet men ons geloven, worden de kosten van deze gezondheidszorg door de vergrijzing alleen maar hoger. De belangrijkste vragen zijn natuurlijk of deze kosten in verhouding staan tot de gezondheidszorg, waaraan wordt het uitgegeven en op welke wijze kan de gezondheidszorg anders?

 

De SOPN is van mening dat de forse kosten vooral ontstaan door onnodig dure methoden, technieken, hulpmiddelen en stoffen, door onnodig veel bureaucratie, door doelbewuste belemmering van goedkopere alternatieven en door de indoctrinatie van de zorgverleners. De medici, die allemaal de Eed van Hippocrates hebben afgelegd, zijn opgeleid om ziekte te benaderen vanuit de wetenschap dat het toedienen van medicatie (lees: drugs) bijdraagt aan het genezen van ziekte. De kennis van het zelfherstellend vermogen van de mens en de kennis om zuivere, door de natuur aangereikte bronnen te benutten is vrijwel niet bij de reguliere zorgverleners bekend.

 

De huidige medicatie wordt geleverd door de farmacie. Deze hebben medicijnen gepatenteerd om de verkooprechten af te schermen. Bijkomend nadeel is dat daardoor een monopolie op reguliere ziektebestrijding ontstaat met als gevolg dat deze medicatie onnodig duur is (en steeds duurder wordt). De financiële belangen voor de farmacie zijn immens. Er worden miljarden verdiend aan medicatie en een gezond herstel is eigenlijk niet in het belang van de partijen die betrokken zijn bij de ziekenzorg (wat daardoor een ziekhoudzorg is geworden). De SOPN wil de ban van de farmacie doorbreken door octrooien en patenten vrij te geven. Ontwikkeling van medicatie dient wetenschappelijk, onafhankelijk en objectief te zijn en bij voorkeur gebaseerd op natuurzuivere ingrediënten. Producenten worden in de gelegenheid gesteld concurrerend te produceren.

 

De kosten van de gezondheidszorg bestaan voornamelijk uit medicatie, organisatie en personeel. De SOPN wil voor zorgzame medewerkers een goede beloning. Ook de medici die bereid zijn de gezondheidsbeleving te verbeteren mogen in alle redelijkheid daarvoor worden beloond. Uiteraard vindt de SOPN dat excessen uitgebannen dienen te worden. Een groot deel van de organisatorische kosten dienen doorgelicht te worden op noodzakelijkheid en doelmatigheid.

 

De SOPN wil dat alle mogelijkheden om de gezondheid te herstellen worden benut en dat het kennisniveau van iedereen die in de gezondheidszorg werkzaam is, wordt vergroot. De huidige wijze van zorgverlening gaat te vaak uit van behandeling met chemisch samengestelde medicatie. De bijwerkingen van deze medicatie zorgen voor een verdere aantasting van de gezondheid. Door een betere diagnose en een bredere analyse van de mogelijkheden is veel gezondheidswinst te bereiken. Ook is bekend dat veel medicijnen weinig tot niet bijdragen aan herstel en enkel symptomen bestrijden. Dat kan anders en dat moet daarom anders. Dat vindt de SOPN.

 

Tenslotte wil de SOPN iedereen in de gelegenheid stellen om de eigen gezondheid te bevorderen. Met alle beschikbare en toekomstige kennis is het in het belang van iedereen dat gezondheid niet langer een zorg is, maar een grondrecht. De SOPN streeft naar maximale gezondheidsbevordering voor iedereen. En dat is wel net zo aangenaam.

 

 

Waarom is de SOPN voor rentevrij bankieren?

 

De huidige banken, met name de structuurbanken, hebben hun hand overspeeld. Door rentemanipulatie en het verkopen van voor zichzelf lucratieve producten en diensten hebben de banken hun verdiensten de afgelopen jaren verveelvoudigd.

 

En door fractioneel bankieren en speculatie hebben ze hun verdienmodel verder “geoptimaliseerd”. Hoe werkte dat? Bij rentemanipulatie is nog wel iets voor te stellen. Maar fractioneel bankieren is toch nog wat anders. Banken mogen aan de hand van hun eigen vermogen een veelvoud van dit eigen vermogen als vreemd vermogen nieuw geld in omloop brengen. Bij een eigen vermogen van 8%, zoals dat gold in 1980, schept een bank daarmee 12½ maal het eigen vermogen. In 2007 daalde de norm voor eigen vermogen naar 3%, waardoor een bank maar liefst 33 maal dit bedrag aan vreemd vermogen mocht scheppen.

 

Wat is daar nu niet goed aan? Ten eerste wordt de rentemarge, die door de markt wordt betaald aan de banken, onttrokken aan het geheel wat wel een reële waarde heeft. Ten tweede wordt door het fractioneel bankieren en de rente het geld steeds minder waard. En ten derde raakt hierdoor het onderlinge vertrouwen tussen de banken steeds verder zoek, om over de forse schulden nog maar niet te spreken.

 

Maar rente is toch normaal en altijd al zo geweest? Nee, dat is niet zo. Rente was vroeger verboden en op sommige plaatsen in de wereld is dat nog zo. Kan het huidig bankensysteem dan zomaar worden omgezet naar een systeem met rentevrij bankieren? Nee, inderdaad, dat gaat niet zomaar. Voor gedetailleerde informatie bevelen wij de website van De Blije Bank aan (link).

 

In Europa hebben wij de Euro. En wat de SOPN betreft dient rentevrij bankieren voor geheel Europa onderzocht te worden. Maar zover is het nog niet en daarop wachten is niet verstandig. De SOPN is niet tegen Europa, maar wel tegen het huidige financiële, neoliberale economische systeem waarbij de democratische principes opzettelijk buiten spel zijn.

 

Daarom wil de SOPN een zilveren munt gaan invoeren. Hierop wordt geen bedrag weergegeven, maar het gewicht. Deze nieuwe, waardevaste munt (de zilveren Terra) wordt in Nederland door de Nederlandse Volksbank uitgegeven. Vanwege de inflatie van de Euro zal de Euro in relatie tot de Terra steeds minder waard worden. Aangezien de huidige staatsschuld in Euro’s is, zal deze vanwege deze inflatie snel minder waard worden.

 

In combinatie met basisloon, nutsvoorzieningen weer terug naar de overheid, afschaffen van de BTW en belastingverlaging naar 25%, volledige openheid en absolute democratie krijgen wij weer een prettige samenleving voor ons allemaal. Het is gewoon een kwestie van kiezen: voor de SOPN.

 

 

Waarom wil de SOPN de banken nationaliseren?

 

De SOPN gaat verder dan alleen rentevrij bankieren. De SOPN wil een definitief einde maken aan winst maken op collectieve dienstverlening.

 

Bankdiensten zoals we dat nu gewend zijn is een combinatie van nutsvoorzieningen zoals sparen en lenen en handelsbank met risico’s. De SOPN vindt dat deze twee totaal verschillende vormen van bankieren uit elkaar moet worden gehaald. De nutsvoorziening dient een vrij beschikbare faciliteit te zijn voor iedereen, zoals de Postbank voorheen was, maar ook de vroegere nutsspaarbanken. De handelsactiviteiten dienen een op zichzelf staande risicovolle onderneming te zijn waarbij de aandeelhouders de vrije keus hebben daarin te investeren.

 

De Nederlandse staat heeft tijdens de crisis grote banken van de ondergang gered. Deze banken zijn nog steeds algemene banken, structuurbanken. Met deze deelnemingen van de staat worden, in de visie van de SOPN, de nutsvoorzieningen zoals sparen, betalen en lenen van deze banken genationaliseerd en gecombineerd.

 

De handelsactiviteiten kunnen risicodragend blijven, mits daarmee de algemene belangen niet worden ondermijnd (denk daarbij aan “short gaan” om winsten uit speculatie te genereren). De SOPN wil niet dat de overheid de risico’s op investeringen, vastgoed en hypotheken overneemt. Daar zal de SOPN een stevig standpunt innemen.

 

Hoe ziet dan het verdienmodel van de staatsbanken met nutsvoorzieningen er uit, in de wetenschap dat een banksysteem zonder rente wordt ingevoerd? Dat zal op basis van vergoeding op dienstverlening gebeuren. Uiteraard zal de dienstverlening efficiënt en klantgericht moeten zijn. En gemakshalve zouden we ook andere te nationaliseren nutsvoorzieningen via deze staatsbanken kunnen coördineren, maar dat volgt later.

 

Waarom wil de SOPN de nutsvoorzieningen nationaliseren? Omdat deze nutsvoorzieningen ten dienste van ons, de burgers, dienen te zijn en niet een winstgenerende onderneming met externe aandeelhouders. Want daar wordt het alleen maar duurder van. De SOPN wil doelmatige nutsvoorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten. Want dat is in ons belang!

 

 

Zegt het voort

 

De SOPN is dus geen gewone politieke partij. De SOPN is een Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid. Spreekt deze vernieuwende volksbeweging jou aan, stem dan niet alleen op 12 september voor de SOPN, maar help ook mee om meer mensen in jouw omgeving bekend te maken met deze unieke vrijheidsbeweging die als enige aangeeft hoe we al onze problemen kunnen gaan oplossen.

 

Zuid-Limburg, maandagmiddag 6 augustus 2012,

Johan Oldenkamp,

Lijsttrekker van de SOPN

 

 

Gerelateerd:

o       Meertalige webpagina met basisinformatie over de SOPN (link)

o       Online boekje ‘Stemmen voor een Nieuwe Wereld’ (pdf; 10 A5 blz.)

o       Foto’s uit de toekomst? (link)

o       Modern sprookje: Geld maakt niet gelukkig (link)

o       De 76 kandidaten van de SOPN (link)

o       Webpagina met basisinformatie over de SOPN (link)

o       Oproep: sluit je aan bij onze vrijheidsbeweging (link)

 

Klik hier om terug te gaan naar de SOPN-startpagina