Bō-Jutsu Denshō-Kata

棒術   伝承型

Tradional ( 伝承 Denshō ) Forms ( 型 Kata ) of Staff Fencing ( 棒 ) Techniques ( 術 Jutsu )

Shuji Koshiki
Shuji Sho
Shuji Dai
Sakugawa Sho
Sakugawa Chu
Sakugawa Dai
Soeishi Sho
Soeishi Dai
Sueyoshi
Urasue
Sesoko

Kongo
Shirotaru Sho
Shirotaru Dai
Chatanyara
Yonekawa

Tsukenbo
Shoun
Chinenshickanaka
Tsukensunakake

Sanjakubo
Kyushakubo


© Powered by Pateo.NL : This page was last updated on 2024/03/12.