Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo’s Vragen & Antwoorden

Pateo’s Vragen & Antwoorden

Lees onderstaande tekst voor de gestructureerde antwoorden op algemene vragen over zaken als:


Algemeen

Een mens is niet gelijk aan een persoon. Een persoon is namelijk een juridische constructie, en het wordt in de Nederlandse wetteksten aangeduid als ‘natuurlijk persoon’. Dit rechtspersoon is echter alles behalve natuurlijk, want het bestaat alleen maar in de papieren wereld. Een mens is daarentegen wel natuurlijk, en bestaat derhalve in de natuurlijke, fysieke wereld. De aanduiding ‘persoon’ komt van het Latijnse woord ‘persona’, wat ‘masker’ betekent. En voor alle duidelijkheid: het masker en de drager van het masker zijn nadrukkelijk niet gelijk aan elkaar.

De mens heeft daarom natuurlijke kenmerken, zoals oogkleur, geboortedatum en bloedgroep. Sommige van deze kenmerken zijn uniek, zoals de karakteristieken van de huid op de vingertoppen en die van de iris. Een persoon heeft van zichzelf alleen kunstmatige kenmerken, zoals een identificerend persoonsnummer. Voorheen werd dit het Sociaal-Fiscaal (Sofi) nummer genoemd, tegenwoordig heet dit het BurgerServiceNummer (BSN).

Onwetende mensen zien geen verschil tussen het begrip ‘mens’ en het begrip ‘persoon’. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de (r)overheid doet net alsof dit verschil er ook helemaal niet zou zijn. Daarom heeft de persoon ook dezelfde naam gekregen als de naam van de betreffende mens. Ook zijn diverse natuurlijke kenmerken van de mens opgenomen als kenmerken van de daaraan gekoppelde persoon.

De (r)overheid doet net alsof de persoon en de mens één en hetzelfde zouden zijn omdat de (r)overheid wel eigenaar is van personen, maar niet van mensen. De werkelijke kwestie waar het hier om gaat betreft namelijk het aspect van eigendom. En dat eigendom bestaat alleen op papier in de juridische wereld. De (r)overheid is bovendien zelf op papier ook niets anders dan een juridische constructie genaamd de Staat. In de natuurlijke wereld bestaat de Staat niet, maar daar bestaat wel land waarop mensen het Godgegeven recht hebben om er te mogen leven.

De eerste zin van de Bijbel vertelt ons dat de natuurlijke wereld is geschapen door God. Laten we de natuurlijke wereld daarom aanduiden als de wereld van God. Dit heeft, voor alle duidelijkheid, niets met geloof te maken. Het is gewoon een manier om duidelijk te maken in welke wereld we kunnen leven. De aanduing ‘God’ is overigens niets meer of minder dan slechts een naam, naast vele andere namen waarmee hetzelfde wordt bedoeld, zoals de Almachtige of de Allerhoogste. Met die naam duiden we de Ene Ware Schepper van de natuurlijke wereld aan. Ware Godsdienst gaat over het dienstbaar zijn aan deze Ene Ware Schepper. Godsdienst dient niet te worden verward met ‘religie’, want religies laten mensen geloven in wat ‘goed’ en ‘fout’ zou zijn, terwijl Godsdienst vraagt om dit absoluut zeker te weten en helemaal niets te geloven. Alleen wie God begrijpt, die heeft diens “huis” op rots gebouwd. En iedereen die in God gelooft, die heeft diens “huis” dus op (drijf-) zand gebouwd. Wil je God waarlijk dienen, laat je dan niet in met welke religie dan ook, en zorg dat je zeker weet waar je mee bezig bent!

Naast de natuurlijke wereld die onophoudelijk door God wordt geschapen is er een anti-natuurlijke wereld. Het doel van die anti-natuurlijke wereld is het willen vervangen van de natuurlijke wereld. Zoals we de Schepper van de natuurlijke wereld kunnen aanduiden als ‘God’, die dus de Allerhoogste Autoriteit in de natuurlijke wereld is, zo heeft ook de anti-natuurlijke wereld een hoogste gezag. De ‘baas’ (en opperschepper) van de anti-natuurlijke wereld kent vele namen, zoals Satan, Duivel, Abaddon (Hebreeuws), Apollyon (Grieks), Azazel, Beëlzebub, Belial, Lucifer, Lilith, Diábolos, Samaël (Talmud), Iblis (Koran) of Baphomet (Tempeliers). Het Hebreeuwse woord Abaddon betekent ‘plaats van vernietiging’, en de Griekse titel Apollyon betekent letterlijk ‘De Vernietiger’. Beide namen worden in de Bijbel genoemd (in Openbaringen 9:11). Satan is de Vernietiger omdat de creatie van de anti-natuurlijke wereld per definitie gepaard gaat met de vernietiging van de natuurlijke wereld.

Omdat een knecht geen twee heren kan dienen, zoals ook in de Bijbel staat geschreven, dienen mensen te kiezen in welke wereld zij willen leven. In de natuurlijke wereld van God? Of in de tegenovergestelde, anti-natuurlijke wereld? Een mens kan er dus voor kiezen om de Heer(e) God te dienen. Maar ieder mens die deze Schepper van de natuurlijke wereld niet bewust dient, die dient daarom automatisch (bewust of onbewust) die andere heer. Er is geen tussenweg.

Kort samengevat kunnen we dus zeggen dat God de natuurlijke mens heeft geschapen, en dat de Duivel de anti-natuurlijke persoon heeft geschapen. Ieder mens die onder God dient laat zich niet in met het werk van de Duivel, want we kunnen immers niet zowel God als Satan dienen.


De schepping van de persoon

Laten we het Duivelse werk van Satan eens onder de loep nemen. Want als we het niet kennen, dan laten we ons er wellicht ongemerkt toch mee in. Zodra er een mens is geboren, zegt de wetgeving van de Staat dat hiervan binnen een bepaalde termijn aangifte gedaan dient te worden. In de Nederlanden is dit binnen drie dagen na de geboorte. Als resultaat van die geboorteaangifte wordt in de papieren wereld een geboorteakte opgesteld. Dit is feitelijk de oprichtingsakte van de persoon. Vervolgens gebruikt de Staat deze oprichtingsakte als onderpand voor het lenen van een fors geldbedrag vooruitlopend op de toekomstige belastingbetalingen door deze persoon. Als tegenprestatie dient de Staat alias de (r)overheid er alles aan te doen om dit onderpand zo lang mogelijk ‘opgericht’ te houden, door bijvoorbeeld het verplichten van het dragen van autogordels en valhelmen. Ook het zogenaamde zorgstelsel dient eveneens dit doel, naast het genereren van zoveel mogelijk winst voor diens aandeelhouders.

Zoals gezegd is de Staat vanaf de oprichtingsakte de eigenaar van de daarmee opgerichte persoon. Uiteraard wordt daar door de Staat verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Slapende honden (of schapen) kun je immers beter maar niet wakker maken. Als eigenaar kan de Staat daarom in principe doen en laten met deze persoon wat de Staat maar wil, mits de Staat de belangen van haar financiers niet schaadt.

Veel mensen die hiervan op de hoogte zijn proberen de originele oprichtingsakte van hun overeenkomstige persoon te bemachtigen, in de naďeve veronderstelling dat hun overeenkomstige persoon daarna geen eigendom meer zou zijn van de Staat. Anderen sturen brieven naar de (r)overheid met als doel om als mens zelf eigenaar te worden van hun overeenkomstige persoon. Ook ik heb die heilloze weg bewandeld, zoals hieronder uiteen wordt gezet. De enorme denkfout die hier echter aan ten grondslag ligt is dat er een oplossing gevonden zou kunnen worden in de onnatuurlijke, papieren wereld. De begrippen ‘eigendom’ en ‘eigenaar’ bestaan immers alleen op papier in deze onnatuurlijke wereld. Die begrippen horen nadrukkelijk bij het probleem, en zeer zeker niet bij de oplossing.

Binnen deze onnatuurlijke wereld die alleen op papier bestaat kan per definitie nooit een oplossing worden gevonden omdat deze Duivelse schepping immers zelf het probleem is. De enige echte oplossing voor mensen die waarlijk vrij willen zijn is het herkennen van alles wat onnatuurlijk is en het vervolgens volledig verwerpen van alles wat anti-natuurlijk is. Dit betekent het uitsluitend omarmen van de wereld van God en het rücksichtslos afwijzen van de wereld van Satan. Hiervoor is geen stappenplan of een standaardrecept beschikbaar. We mogen daarin allemaal onze eigen weg vinden, veelal door vallen en daarna gewoon maar weer opstaan. Hieronder beschrijf ik mijn eigen pad tot nu toe. Dat is puur en alleen ter illustratie bedoeld. Indien het jou inspireert, dan ben ik daar blij om (voor jou), maar ga me in geen geval nadoen. Ben jij een kuddedier, blijf dan vooral bij die kudde. Moedige, bewuste mensen kiezen altijd hun eigen pad en zijn nooit nalopers.


Het opheffen van de persoon

Via de drie stappen zoals deze staan beschreven op de website van IkClaimMijnNaam.nl heb ik:

  1. een brief aan de gemeente Zeist gestuurd waarin ik het eigenaarschap van mijn persoon heb geclaimd,
  2. een advertentie in een landelijk krant geplaatst om deze claim te openbaren, en.
  3. een brief aan het hoofd van de Staat gestuurd om deze claim in werking te stellen.

Dit alles telkens met de inachtneming van de gebruikelijke reactietermijnen.

Zelf vind ik de aanduiding van deze website overigens ongelukkig gekozen, want zowel de mens als de persoon kennen dezelfde naam. Het gaat dan ook helemaal niet over het claimen van de naam, maar over het claimen van het eigenaarschap van de persoon. Het had dus beter IkClaimMijnPersoon kunnen heten.

Vervolgens heb ik stap 4 gezet, iets waar de zogenaamde soevereine mensen van de IkClaimMijnNaam-beweging tot op heden opvallend weinig belangstelling voor hebben getoond. In die stap heb ik:

  1. een brief aan de gemeente Zeist gestuurd waarin ik heb aangeven dat de aan mij als mens gekoppelde persoon door mij is opgeheven.

Na een korte correspondentie met het Zeister Team Burgerzaken is die zaak vervolgens voor mij afgesloten.

Verder had ik al in het najaar van 2008 besloten dat ik me per 1 januari 2009 niet langer wilde laten verzekeren tegen eventuele kosten die verbonden zouden zijn aan wat in de volksmond ‘ziekte’ wordt genoemd. In plaats daarvan besteed ik sindsdien een deel van het voormalige premiebedrag veel liever aan gezonde voeding, en de rest stop ik gewoon lekker in mijn eigen zak.

Toen het Zorginstituut Nederland in Diemen (dat toen nog “College voor Zorgverzekeringen” heette) er later achter kwam dat ik al jarenlang geen ziektebestrijdingskostenrisicoverzekeringspolis had afgesloten, kreeg ik eerst een waarschuwing en daarna werd beweerd dat ik boetes zou moeten betalen. Omdat ik dat niet deed, werd het doorgeschoven naar het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden, die uiteindelijk een lokale deurwaarder inschakelde, namelijk Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders te Amersfoort. Uiteindelijk zou op vrijdag 16 maart 2012 de executieverkoop van mijn inboedel plaatsvinden, maar de deurwaarder besloot zonder opgaaf van reden hier toch maar weer van af te zien. Misschien kwam dit omdat deze de executieverkoop was opgenomen als tweede onderdeel in de manifestatie ‘Zorgeloos Gezond’, waar ongeveer 200 mensen op af waren gekomen. Van die deurwaarder heb ik daarna nooit meer iets vernomen.

Het Zorginstituut Nederland ging echter onverstoorbaar door en was vervolgens zo vrij geweest om zonder mijn medeweten (laat staan instemming) namens mij een ziektebestrijdingskostenrisicoverzekeringspolis voor mijn persoon af te sluiten bij de verzekeraar genaamd Centraal Ziekenfonds, doorgaans afgekort als CZ. Na een korte correspondentie hierover heb ik uiteindelijk een juriste werkzaam bij CZ beboet met € 1.000.000,-. Ook van CZ heb ik daarna nooit meer iets vernomen.

In mijn (aanhoudende) naďviteit heb ik nog wel geprobeerd om juridisch mijn gelijk te halen. Allereerst via een rechtszaak, en vervolgens ook nog via een hoger beroep. Bij dat laatste heb ik tot twee maal toe expliciet gevraagd welk Nederlands instituut of orgaan bevoegd is om de Nederlandse wetgeving te toetsen, zoals bijvoorbeeld een Constitutioneel Hof. Omdat deze vraag domweg is genegeerd, heb ik destijds al besloten dat het bewandelen van de zogenaamde juridische weg compleet zinloos is, aangezien het juridische systeem bedoeld is om de belangen van eigenaren te dienen. Ik kan dat nu omschrijven als de belangen van de Duivel.

Daarnaast heb ik samen met vele anderen geprobeerd het corrupte regime in de Nederlanden te veranderen door als SOPN mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012. We hebben toen gezamenlijk veel in beweging gebracht, maar na de voor ons teleurstellende verkiezingsuitslag is deze beweging weer uiteengevallen in losse pioniers (en desinformanten).

Hoe dank ook, de persoon met het “burgerservicenummer” 102698454 bestaat voor mij dus niet meer sinds 15 november 2013. Je zou kunnen zeggen dat ik op die datum mijn abonnement op die “service” van de (r)overheid heb opgezegd. Wel heb ik de (r)overheid een correspondentieadres gegeven, om zo met mij als mens in contact te kunnen blijven (naast mijn openbare contactgegevens). Ondertussen leef ik als een onderduiker tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen was Nederland bezet door de Nazi’s. Maar feitelijk is het grondgebied dat tegenwoordig wordt aangeduid als de Nederlanden al vanaf 1815 bezet, en zelfs daarvoor al. Ik erken deze bezetting niet. Ik erken niet dat een mens, een familie of welke groepering dan ook het recht heeft om zich een grondgebied toe te eigenen, en al helemaal niet wanneer dit het leefgebied van andere mensen betreft. De grond maakt deel uit van de planeet waarop wij wonen, er waarop alleen de Schepper ervan eventueel een claim zou kunnen leggen.

Stel nu eens dat ik gelijk heb, en dat het grondgebied waarop wij wonen onrechtmatig is bezet. Hoe ver mag een verzetstrijder dan gaan om onder die bezetting uit te komen? Ik ken mensen die maar een andere naam hebben aangenomen, zodat ze niet worden verward met de persoon die aan hen zou zijn gekoppeld. Dat is alleen niet mijn manier. Ik ben hier in dit leven niet voor niets als afstammeling van mijn voorouders geboren. Mijn achternaam heb ik van mijn vaders familielijn gekregen, en die hoort bij mij als mens. En het gaat voor mij niet alleen om die lijn, maar om al mijn afstammingslijnen. Het liefst zou ik al die achternamen willen dragen, maar dat is weinig praktisch, en dus laat het maar bij die ene achternaam. En evenzo geldt dat voor de voornamen en de roepnaam die ik van mijn ouders heb gekregen. Door het dragen van die namen eer ik (als mens) mijn voorouders (als mensen). Dit heeft dan ook helemaal niets van de doen met de daaraan gekoppelde personen.

Laten we ook niet vergeten dat alle huidige mensen slachtoffer zijn van de Duivelse systemen die we als mensheid zelf hebben geschapen. Politieagenten, militairen, ambtenaren, deurwaarders en noem alles maar op, we zitten allemaal in hetzelfde, gecorrumpeerde schuitje. Het Duivelse Systeem heeft ons klem gezet, en we kunnen alleen nog maar doen wat dit Systeem van ons vraagt.

Jezelf losmaken van dit systeem, zoals ik heb gedaan, is zeker niet voor iedereen een optie. Ik had relatief veel geld op de bank staan, want ik had naast een goede baan ook nog een eigen bedrijf. Om mezelf vervolgens los te maken heb ik overal een punt achter gezet: ik heb mijn goedbetaalde baan opgezegd, mijn bedrijf gestaakt, mijn huis verkocht, en ik heb vervolgens al mijn geld van de bank gehaald. Sindsdien leef ik van mijn spaargeld en logeer ik op verschillende adressen (in binnen- en buitenland, want die grens daartussen erken ik evenmin).

Niet iedereen hoeft deze drastische weg te bewandelen. Waar het om gaat is een collectieve bewustzijnssprong naar een hoger niveau van begrijpen. Indien wij als mensheid begrijpen dat we onbewust hebben gekozen voor de Duivel en ons daarmee hebben afgekeerd van God, dan zijn we daardoor op onze weg terug naar het Paradijs. Het Paradijs is namelijk een bewustzijnstoestand, en wel de allerhoogste. Het Paradijs is Bijbelse beeldspraak dat duidt op het allesomvattende Eénheidsbewustzijn van God. De Bijbel, en dan vooral het eerste deel ervan, is niets anders dan een instructieboek, waarin ons wordt uitgelegd wat het doel is van ons huidige leven.

De oplossing voor alle grote maatschappelijke problemen ligt dus recht voor onze neus, want al die problemen komen direct of indirect voort uit het Duivelse Systeem. Het enige wat nodig is om deze oplossing toe te passen is het verwerpen van anti-natuurlijke wereld. Vrijwel altijd krijg ik dan de vraag hoe we dan kunnen voorkomen dat het een complete chaos wordt. En ook het antwoord daarop staat in de Bijbel, want dat zijn namelijk de welbekende Tien Geboden. Ook deze Geboden hebben helemaal niets met geloof te maken, mits je begrijpt wat hier echt wordt bedoeld.

Ik zoek mensen die dit alles goed begrijpen, en die mee willen gaan helpen om onze medemensen dit alles te gaan uitleggen op een feitelijke en nuchtere manier. Is dat iets voor jou, neem je dan contact met me op?

Dit begrijpen vormt de basis van wat ik Wholly Science heb genoemd. Wholly Science is de de helende hereniging is van waarachtige Wetenschap en zuivere Spiritualiteit. Het doel van de Pateo.nl-website is de verdere verspreiding van Wholly Science.


Bovenstaande tekst werd oorspronkelijk geschreven op 13 januari 2015 door Johan Oldenkamp.


 

Er is ook een Engelstalige Q&A beschikbaar, die tevens is vertaald naar het Duits.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2018/05/01.