Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 172

Pateo Nieuwsbrief van zondag 18 juni 2017 over de Gelijkenis van de Talenten


De Gelijkenis van de Talenten vormt de sleutel

Gisteren verscheen aflevering 20 van Heelige Schrift TV waarin de Gelijkenis van de Talenten wordt uitgelegd. Dat is het verhaal waarin een heer zijn dienstknechten ieder een deel van zijn geld toevertrouwt. Vanaf dat ik als jongetje dit verhaal hoorde was het voor mij duidelijk, want die ene die niets met dit geld had gedaan, hij was onmiskenbaar het verkeerde voorbeeld. Het was dan ook een grote schok voor mij om er recentelijk achter te komen dat de ware betekenis van deze opmerkelijke parabel toch ietsjes anders is. Sterker nog, deze gelijkenis beschrijft precies wat er aan de hand is op deze planeet.

We vinden deze parabel in twee Bijbelse versies van het Evangelie, namelijk in zowel het Evangelie volgens Mattheüs (in hoofdstuk 25) als in het Evangelie volgens Lukas (in hoofdstuk 19). In de Statenvertaling lezen we het volgende bij Mattheüs hoofdstuk 25 de verzen 14 tot en met 30:

Want het is gelijk een mens, die buiten ‘s lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond. Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten. Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee. Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.

En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen. Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.

Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt; en bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe. Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.

Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft. Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

En in diezelfde Statenvertaling lezen we bij Lukas hoofdstuk 19 de verzen 12 tot en met 27 het volgende:

Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome. En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.

En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden. En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen. En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.

En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had; want ik vreesde u, omdat gij een straf mens zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?

En hij zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het dien, die de tien ponden heeft. En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden. Want ik zeg u, dat een iegelijk, die heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

Uiteraard kan ik hier in deze nieuwsbrief heel precies onthullen wat hier de betekenis van is. Ook kan ik daarmee bewijzen dat de Lucas-versie veel origineler is dan de Mattheüs-versie, en dat de auteurs van die laatstgenoemde versie de parabel zelfs helemaal niet hebben begrepen. Maar welk nut zou dit hebben? De overgrote meerderheid, ook die van de lezers van deze Pateo Nieuwsbrieven, zit helemaal niet te wachten op de waarheid. Maar wil jij die waarheid wel weten, abonneer je dan op Heelige Schrift TV. Kun of wil je dat om wat voor reden niet, maar wil je wel graag weten hoe het nu zit met deze gelijkenis, dan kun je bij wijze van uitzondering deze 20e aflevering gratis ontvangen, op voorwaarde dat het alleen door jouw ogen zal worden gezien en alleen door jouw oren zal worden gehoord. Neem in dat geval even contact met me op.


Zoekt en gij zult vinden

Anders gezegd: wie zoekt die vindt. Willen wij dus de waarheid weten, ongeacht waarover het gaat, dan hoeven we alleen maar ernaar te gaan zoeken. En wil je echt weten, en ga je echt daar naar zoeken, dan kom je het uiteindelijk ook echt te weten. En daar ligt voor de meeste mensen dan ook het probleem. Ze willen het dan misschien wel weten, maar ze willen er geen moeite voor doen. Het universum zit gelukkig zo rechtvaardig in elkaar dat deze gemakzuchtige mensen het dan ook niet te weten komen.

Keer op keer neem ik de moeite om anderen deelgenoot te maken van de waarheden die ik heb mogen vinden. Vervolgens halen de meeste mensen hun schouders op, omdat ze niet inzien wat daar nu zo belangrijk aan is. Ook zijn er mensen die menen dat het allemaal allang bekend zou zijn, of dat ze dit zelf al zouden hebben ontdekt, zonder daar ooit enig bewijs van te kunnen tonen. En dan is er nog de groep die gelijk in de weerstand schiet, en volledig ongegrond allerlei negatieve oordelen over mij velt. Ze doen maar wat ze niet laten kunnen.

Maar waar ik me echt zorgen over maak is de algehele apathie van de meerderheid van de mensen die er wel de waarheid van inzien. Blijkbaar zijn zij zo murw gebeukt dat ze niet meer in staat zijn om te reageren. Echter, ieder van ons doet er toe. Wanneer ook maar één van ons opstaat en ergens voor gaat staan, dan maakt dat al een verschil. Maar waarom doen we met elkaar dan zo bitter weinig? Waar wachten we op? Je denkt toch niet dat het allemaal vanzelf wel weer beter zal gaan worden?

De mensen die alles steeds slechter willen maken (slechter vanuit mijn perspectief, wat nadrukkelijk niet die van hen is), zij zijn zeer goed georganiseerd. Ze zijn met maar heel erg weinig mensen, relatief gezien, maar ze hebben, eveneens relatief gezien, wel heel erg veel middelen tot hun beschikking. Echter, wanneer wij beseffen dat al hun middelen in het niet verdwijnen bij onze verborgen vermogens, dan houden we ons helemaal niet (langer) bezig met hun ziekelijke spelletjes. We gaan dan ons eigen gezonde spel spelen.

Maar daar hebben we elkaar wel voor nodig. Ik heb het al veel vaker gezegd en geschreven, maar ons examen op deze aardse leerschool bestaat uit een groepsopdracht. Wij zullen ons dus daarvoor dus dienen te verbinden, maar pas nadat een ieder van ons zich eerst gewaar is geworden van de volledige Waarheid. En daar ligt precies mijn rol. Ik richt me volledig op het onthullen van die Waarheid, want pas daarna heeft het zin om ons te gaan verbinden. Veel mensen vinden dat ik daarbij te veel de confrontatie aanga met anderen. Zij zien dus niet dat het eerst over de Waarheid moet gaan. Dat er daarbij confrontaties ontstaan met mensen die onwaarheden verkondigen, dat is onvermijdelijk en zelfs nodig.


Wie durft de confrontatie met mij aan te gaan?

Hoe? Nou heel simpel. Zorg gewoon voor een grote zaal met publiek. We nemen het dan op en zetten het dan onbewerkt op het internet, en eventueel wordt het ook rechtstreeks op het internet uitgezonden. Zo eenvoudig is het.

Iedere uitgedaagde die zich liever wil blijven verschuilen in het eigen wereldje en deze publieke confrontatie met mij niet durft aan te gaan laat daarmee dus zien niet de waarheid te vertellen.


Nieuwste video’s van Pateo TV

In de Nederlandstalige aflevering 33 van Pateo TV, die een klein uur duurt, wordt bewezen dat Pim Fortuyn op 6 mei 2002 in Hilversum niet is doodgeschoten door Volkert van de Graaf. Ook de relatie met Theo van Gogh wordt daarin uit de doeken gedaan, evenals de schokkende gebeurtenis op 2 november 2004 in Amsterdam.

In de Engelstalige aflevering 39 van Pateo TV, die 40 minuten duurt, wordt de schokkende JFK-zaak uit 1963 opgelost aan de hand van een grondige analyse van zowel de filmbeelden als de foto’s die daarvan zijn gemaakt.


Wat staat er na de zomermaanden op de Agenda van Pateo.nl?


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdentweeënzeventigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd, door jezelf of door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde.


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels en Spaans.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/06/21.