Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Openbaar verweerschrift inzake vermeende zorgverzekeringsplicht

Onderstaande brief is op maandagochtend 5 februari 2024 aangetekend verstuurd.

Rechtbank Midden-Nederland
T.a.v. de griffie
Postbus 16005
3500 DA  UTRECHT

Betreft: Openbaar verweerschrift
Dossiernummer: 30784939

Datum: 4 februari 2024

Geachte Edelachtbare,

Medio december 2023 ontving mijn rechtspersoon een dagvaarding afkomstig van het kantoor van de heer J.G.W. van Straalen (genaamd GGN Mastering Credit B.V., gevestigd te Rotterdam) op verzoek van ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. (gevestigd te Amersfoort) met bovengenoemd dossiernummer. Daarin wordt abusievelijk gesteld dat mijn rechtspersoon een contract zou zijn aangegaan met laatstgenoemde. Dit is nadrukkelijk niet het geval. Als enig eigenaar van mijn rechtspersoon ben ik de enige die voor mijn rechtspersoon rechtsgeldige contracten kan afsluiten. Aangezien ik er per 1 januari 2009 welbewust voor heb gekozen om mijn rechtspersoon zelfverzekerd te laten zijn, en aangezien ik uw staatshoofd medio 2012 aangetekend heb geÔnformeerd betreffende het gewijzigde eigenaarschap van mijn rechtspersoon, is iedere poging om mijn rechtspersoon buiten mijn instemming om willekeurig welk contract aan te laten gaan sindsdien per definitie onwettig. Mijn verweer in deze zaak is daarom opvallend eenvoudig: Mijn rechtspersoon is onschuldig tenzij een door mij ondertekend contract kan worden getoond waaruit anders blijkt.

Hiermee is de kous echter nog niet af. Op 16 september 2023 heb ik de heer J.P.M. Baeten als bestuursvoorzitter van ASR Nederland N.V. in kennis gesteld van hetgeen in bovenstaande alinea staat uitgelegd. Aangezien hij moedwillig in gebreke is gebleken het onrechtmatige handelen van ASR jegens mijn rechtspersoon te beŽindigen verzoek ik hierbij om hem te dagvaarden voor de schuld die hij derhalve heeft opgebouwd richting mij. Dit bedrag is inmiddels opgelopen tot € 1.551, en wordt ieder volgend etmaal automatisch met € 11 verhoogd.

Verder heb ik op 29 januari 2019 de heer D. Hoefsmit als de bestuursvoorzitter van het CAK in kennis gesteld van hetgeen in bovenstaande alinea staat uitgelegd. Op 23 maart 2020 heb ik dat nogmaals moeten doen bij diens opvolger, mevrouw D.C.M. van der Vliet. Aangezien beiden moedwillig in gebreke zijn gebleken het onrechtmatige handelen van het CAK jegens mijn rechtspersoon te beŽindigen verzoek ik hierbij om hen beide eveneens te dagvaarden voor de schuld die zij derhalve hebben opgebouwd richting mij. Voor de heer Hoefsmit is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 61.050, en voor mevrouw Van der Vliet tot € 46.332.

Naar ik heb begrepen is de heer H. Ouwehand sinds 1 februari 2021 de huidige bestuursvoorzitter van het CAK. Middels dit openbare verweerschrift stel ik hierbij nu ook hem op exact dezelfde wijze als zijn voorgangers aansprakelijk voor de aanhoudende pogingen tot diefstal van mijn rechtspersoon waarvoor het CAK eindverantwoordelijk is. Het is namelijk mijn onvervreemdbaar grondrecht om zelf te mogen bepalen of ik al dan niet een verzekering zou willen afsluiten voor het afdekken van welk risico dan ook. In het onderhavige geval wens ik dat nadrukkelijk niet en heb ik, zoals in de eerste alinea reeds aangegeven, er welbewust voor gekozen om mijn rechtspersoon dit risico zelf te laten dragen (wat ik daarbij heb aangeduid als Ďzelfverzekerdí). Ik baseer dit op de individuele interpretatie van het zelfbeschikkingsrecht. Een overheid die haar burgers tracht te verplichten tot het afsluiten van een risicoafdekverzekering voor eventuele ziektezorgkosten handelt daarmee in strijd met internationale wetgeving. Dat in de Staat der Nederlanden geen Grondwettelijk Hof is ingesteld die dergelijke onrechtmatigheden ongedaan kan maken is dan ook veelzeggend.

Verder wens ik te benadrukken dat ik als natuurlijk mens leef overeenkomstig Gods Geboden. Het Negende Gebod verbiedt mij te liegen. Dit betekent ook dit ik me niet in mag laten met leugenaars en evenmin mag meewerken aan leugenachtige constructies. Wat de vermeende COVID-19-pandemie onmiskenbaar aan het licht heeft gebracht is dat de leugen regeert over iedereen die de waarheid niet kan of durft te zien. Ik zag deze waarheid al in 2008, iets wat ik heb opgetekend in mijn boek ĎBewustzijnsdynamiekí. Er zal een tijd komen waarin waarheidstrijders zoals ik worden geroemd voor hun standvastigheid in het weigeren te buigen voor de goddeloze corruptie die onze samenleving steeds verder aantast. Of ik die tijd mee mag maken, dat weet alleen God. Maar ik weet wel dat er steeds meer waarheidstrijders op zullen gaan staan om zo uiteindelijk voor een ommekeer te kunnen gaan zorgen. Dat is dan ook de reden waarom ik dit verweerschrift openbaar maak door het gelijktijdig te publiceren op Pateo.NL, de oudste Nederlandstalige alternatieve nieuwswebsite (zoals ik dat ook heb gedaan bij de hierboven genoemde aansprakelijkheidsstellingen).

Om deze ommekeer een stapje dichterbij te brengen verzoek ik hierbij om de Staat der Nederlanden te dagvaarden voor de emotionele en financiŽle schade jegens mij die sinds 2012 nu al 12 jaar lang systematisch worden veroorzaakt door haar organisaties, met name het CAK en het CJIB. Als compenserende schadevergoeding lijkt mij daarvoor € 999.999,99 een redelijk bedrag.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp
enig eigenaar van de rechtspersoon met burgerservicenummer ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛


Gerelateerd:


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/02/06.