Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

De vijf grootste leugens van het officiële coronavirusverhaal

In dit artikel worden de vijf grootste leugens van het officiële coronavirusverhaal één voor één ontzenuwd.


Leugen 1. Een besmettelijk coronavirus zou een mondiale pandemie hebben veroorzaakt

Eind 2019 zou er in de Chinese miljoenenstad Wuhan een uitbraak zijn geweest van een naar verluidt zeer besmettelijk coronavirus. We zijn nu ruim twee jaar verder, en nog altijd is er geen enkel bewijs geleverd van het bestaan van dit vermeende virus. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het idee dat er ziekteverwekkende virussen zouden bestaan is niets anders dan een onbewezen theorie, waarvoor bovendien geen enkele wetenschappelijke grondslag is. De ziekteverschijnselen die worden toegeschreven aan het verzonnen coronavirus zijn voornamelijk het gevolg van draadloze (5G-) datatransmissietechnologie in combinatie met nano-vervuiling. Daarnaast worden ook alle gevallen van griep beschouwd als gevallen van deze verzonnen coronavirusziekte (of COrona VIrus Disease (COVID) in het Engels), wat je reinste waanzin is. Het verschijnsel dat griep wordt genoemd is namelijk niets anders dan een seizoensgebonden oplossing van het immuunsysteem om te ontgiften.


Leugen 2. De aanwezigheid van het niet-bestaande coronavirus zou via een wattenstaafjetest vast te stellen zijn

Het via een wattenstaafje afgenomen slijm afkomstig uit de neusholte of de keel kan onmogelijk dienen om te bewijzen dat iemand het coronavirus zou hebben om de eenvoudige reden dat dit vermeende virus helemaal niet bestaat. Iedereen met een positieve testuitslag is dus een zogeheten ‘false positive’, wat betekent dat deze uitkomst volstrekt niet valide is. Daarom hoeven deze positief-getesten ook helemaal niet behandeld te worden. Ze moeten puur voor de show in quarantaine, maar dit is complete flauwekul. Zij hadden op het moment van testen immers niets besmettelijks onder de leden. Deze testen meten niets anders dan de aanwezigheid van bepaalde genetische restproducten als gevolg van de natuurlijke afbraak van afgedankte lichaamscellen. De uitkomst van deze onzinnige testen is dan ook van nul en generlei waarde.


Leugen 3. De vermeende anti-coronavirus-injecties zouden bescherming bieden tegen de coronavirusziekte

Nogmaals benadruk ik dat het coronavirus helemaal niet bestaat. De ziekteverschijnselen die worden toegeschreven aan deze verzonnen coronavirusziekte worden zoals gezegd voornamelijk veroorzaakt door (5G-) stralingstechnologie in combinatie met nano-vervuiling, maar daarnaast ook door psychosociale factoren als angst, stress en eenzaamheid als gevolg van de opgedrongen sociale isolatie. Wat er precies in de spuitjes zit laat ik hier maar even buiten beschouwing, maar het zal duidelijk zijn dat geen enkele injectie bescherming kan bieden tegen stralingsziekte of (nano-) milieuvervuiling. Bovendien is van geen enkele preventieve injectie ooit de effectiviteit en veiligheid wetenschappelijk bewezen. Maar wat inmiddels wel overduidelijk is, dat is dat steeds meer mensen ernstige gezondheidsschade oplopen als gevolg van deze opgedrongen injecties (en om dat te verhullen zijn er “varianten” van het niet-bestaande coronavirus bij verzonnen, die worden aangeduid met de namen van Griekse letters, zoals delta en omikron). De cijfers van geïnjecteerden met permanente schade als gevolg van deze inspuitingen nemen schrikbarend toe (inclusief het verliezen van de mogelijkheid om kinderen te krijgen), en dat geldt zeker voor alle sterfgevallen. Waar aan het begin van deze plandemie mensen ten onrechte werden gediagnosticeerd met deze verzonnen coronavirusziekte, zo worden nu alle ziektesymptomen inclusief het overlijden als gevolg van deze injecties buiten de officiële berichtgevingen gehouden. Het is overigens niet correct om dit aan te duiden als bijwerkingen van injecties, want het gaat hier namelijk om de gevolgen van de werking van deze experimentele inspuitingen. Denk daar maar eens goed over na!


Leugen 4. Niet-geïnjecteerden zouden het niet-bestaande coronavirus verspreiden

Hoe kan nu iemand die alle voorgeschreven vermeende anti-coronavirusinjecties heeft laten inspuiten toch nog de vermeende coronavirusziekte oplopen? Vrijwel alle mensen die met ademhalingsproblemen, bewegingsproblemen, geheugenproblemen, bloedproblemen, hartproblemen of onverklaarbare pijnen worden opgenomen in het ziekenhuis hebben namelijk allemaal alle opgedrongen inspuitingen genomen. Het is dus volkomen evident dat deze injecties volstrekt niet helpen om deze ziekteverschijnselen te voorkomen. Dat is gezien het voorgaande ook volkomen logisch, want er bestaat immers helemaal geen coronavirus en evenmin een coronavirusziekte. Echter de opgesomde ziekteverschijnselen bestaan weldegelijk, maar die zijn geen van allen het gevolg van een opgelopen besmetting. Er is namelijk niets waarmee iemand besmet zou kunnen raken, afgezien van de propagandaleugens van de corrupte massamedia en de criminele overheden. Het opdringen van het moeten dragen van mondkapjes, het houden van een minimale onderlinge afstand en de overige beperkende maatregelen zijn niet alleen waanzinnig, ze werken zelfs contraproductief omdat hiermee de genoemde psychosociale factoren negatief worden beïnvloed, en dus de algehele gezondheid schaden!


Leugen 5. Segregatie zou nodig zijn om verspreiding tegen te gaan

De verspreiding van de vermeende coronavirusziekte komt niet door de niet-geïnjecteerden, zoals hierboven wetenschappelijk is aangetoond. Het degraderen tot tweederangs mensen van iedereen die zich niet laat injecteren met deze levensgevaarlijke inspuitingen is een misdaad tegen de menselijkheid. Zo’n 80 jaar geleden hebben we gezien wat de gevolgen waren de segregatie door een fascistisch Nazi-regiem, waarbij ongewenste mensen steeds verder in het nauw werden gedreven om uiteindelijk alles van hen af te pakken, inclusief in veel gevallen hun leven. “Dat nooit weer” wordt ieder jaar op 4 mei vanaf 20:00 uur herdacht. Hoe hypocriet is het om dit nu op precies dezelfde manier opnieuw te willen gaan doen? De eerste kampen zijn al operationeel.

Dat nooit weer?

Iedereen met voldoende sociale intelligentie is het erover eens dat het discrimineren op basis van huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid ontoelaatbaar is. Maar mensen die hun eigen gezondheid zeer serieus nemen en daarom bewust niet deel willen nemen aan dit mondiale inspuitingsexperiment zouden dan opeens wel legaal gediscrimineerd mogen worden? Hallo! Is daar iemand?! Iedereen heeft namelijk het volste recht om niet deel te willen nemen aan een experiment, zoals ook is bekrachtigd door de Neurenberg-code.

Hoe gehersenspoeld en vooral mentaal gedegenereerd moet je zijn om te menen dat het buitensluiten van gezonde mensen die absoluut voor niemand een besmettingsgevaar vormen wettig of wetenschappelijk te onderbouwen zou zijn? Hoe lang pikken we deze waanzin nog? Wanneer komen de eerste protestsongs? Waar trekken we de lijn van tot hier en niet verder? Hoe lang staan we de volksterroristen die nota bene betaald worden door hun eigen volk toe om door te gaan met het uitvoeren van deze ontvolkingsagenda? Dit is zeker geen vergezochte samenzweringstheorie, want de feiten tonen ons dat dit de dagelijkse realiteit is geworden. Iedere dag vallen er meer burgerslachtoffers in deze heimelijke oorlog tegen het volk.

Wat er sinds 2020 gaande is onder het mom van het bestrijden van een niet-bestaande pandemie is de grootste misdaad allertijden tegen de mensheid. Vele Nazi-oorlogsmisdadigers hebben hun straf in het midden van de vorige eeuw kunnen ontlopen door bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika te vluchten. Voor alle misdadigers in de oorlog die nu door de overheden wordt gevoerd tegen hun eigen bevolking, voor hen zal er geen land zijn waar ze straks naar toe zouden kunnen vluchten. In ieder land worden nu alle misdadigers die verantwoordelijk zijn voor de onwettige en onwetenschappelijke maatregelen, die steeds verder worden doorgedrukt, op lange lijsten gezet. Elk van hen zal zich zodra deze oorlog is afgelopen moeten verantwoorden voor een openbaar volkstribunaal. Deze misdadigers zijn werkzaam in onder andere het openbaar bestuur op ieder niveau, in de zogenaamde “gezondheidszorg”, bij justitie en politie, bij de hersenspoelende massamedia, bij de farmaceutische industrie en bij diverse niet-gouvernementele organisaties. Al deze corrupte functionarissen zullen in ieder geval worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan massamoord (of zelfs genocide) met voorbedachte rade. Vervolgens zullen zij allemaal, niemand uitgezonderd, krijgen wat zij verdienen.

De machtswellustige maniakken die dit alles hebben bedacht hebben gelukkig echter een enorme denkfout gemaakt. De groep volgzamen zal vanwege de door deze slachtoffers zelf geaccepteerde inspuitingen steeds kleiner worden, terwijl de groep van de weerbaren zowel relatief als absoluut steeds verder zal groeien. Iedere dag komen er meer mensen bij die inzien dat ze zijn voorgelogen door regerende marionetten en corrupte nepdeskundigen. Uiteindelijk overwint de waarheid. Dat is zeker. En deze waarheid zal in ieder geval de vijf leugens van dit artikel overduidelijk aan het licht brengen, voor hen die zichzelf nog niet hebben kunnen bevrijden uit hun hersenspoeling.

Wil jij meehelpen om de waarheid zo snel mogelijk te laten zegevieren door dit artikel zo ver en breed mogelijk te delen met iedereen die nog gelooft in één of meer van de bovenstaande leugens? Op voorhand wil ik jou daar heel graag hartelijk voor bedanken!

Dr. Johan Oldenkamp
allround onderzoeker
auteur van inmiddels 56 boeken, onder andere over natuurlijke gezondheid


Dit nieuwsbericht, geschreven op dinsdagochtend 7 december 2021 door Johan Oldenkamp, is ook beschikbaar in het Engels, Spaans, Frans, Duits en Italiaans.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/12/18.