Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Vervolg op openbaar verweerschrift inzake vermeende zorgverzekeringsplicht

Onderstaande brief is verstuurd op woensdagochtend 1 mei 2024.

Rechtbank Midden-Nederland
Civiel recht, kantonzaken Utrecht
Postbus 16005
3500 DA  UTRECHT


Betreft: Openbare schriftelijke reactie
Zaaknummer: 10890497 UA EXPL 24-9

Datum: 1 mei 2024

Geachte Edelachtbare,

Zoals ik al vaker heb gemerkt bestaat er veelal een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, zo ook in deze zaak tot op heden. In deze brief richt ik me daarom dan ook voornamelijk op dat laatste, maar voor alle duidelijkheid zal ik eerst nogmaals aangegeven waarom ik gelijk heb. Dat doe ik hier zo kort mogelijk, omdat ik dit immers al uitvoerig heb gedaan in mijn voorgaande schrijven.

Sinds 2009 ben ik zelfverzekerd en heb ik er welbewust voor gekozen om voortaan nimmer meer een ziektekostenrisicoafdekverzekering te zullen afsluiten. Ik wil sindsdien namelijk volledig zelf beschikken over hoe ik voor mijn eigen gezondheid zorg, en ik tollereer daarbij geen enkele aantasting van mijn onverveemdbaar zelfbeschikkingsrecht daarin. Omdat ik derhalve nadrukkelijk geen contract ben aangegaan met ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V ben ik volstrekt onschuldig en derhalve niets of niemand ook maar iets verschuldigd. Aangezien de eisende partij niet een door mij ondertekend en daarmee geldig contract kan tonen is daarmee mijn gelijk in deze zaak onmiskenbaar aangetoond. In een eerdere, vergelijkbare zaak is de onwettigheid van een dergelijke handelswijze uitgesproken door de Rechtbank Den Haag, en wel in de uitspraak die is gedaan op 18 april 2018 met zaaknummer 6409945 (RL EXPL 17-26419).

Dan richt ik me nu op de vraag waarom ik nog altijd geen gelijk heb gekregen. Het antwoord op die vraag brengt ons naar de corruptie binnen tal van facetten van de hedendaagse maatschappij. Echter, slechts zeer weinigen zijn in staat om deze corruptie, of zelfs een klein deel daarvan, van binnenuit waar te nemen. Wie met pek omgaat wordt er immers door besmet. Maar het is zelfs nog erger, omdat dit “pek” al vanaf de basisschool is geïntegreerd in het onderwijssysteem, waardoor binnen de gehele maatschappij dit als “normaal” wordt gezien. Alleen door er bewust uit te stappen, iets wat ik eind 2008 heb gedaan, kan langzaam maar zeker de omvang van de corruptie in de diverse aspecten van de maatschappij worden gezien. Zo iemand wordt dan door mensen die nog niet maatschappelijk ontwaakt zijn voor “gek” versleten, domweg omdat zij nog niet in staat zijn om door de leugens heen te kijken die de corruptie in stand houden. Ik kan dit wel (inmiddels al ruim anderhalf decennium lang), maar hoe kan ik dit nu duidelijk maken aan medemensen die dit nog niet kunnen? In het zevende boek van mijn hand (inmiddels staat de teller van door mij geschreven boeken al op 61) getiteld ‘Bewustzijnsdynamiek’ uit 2008 probeer ik dit uit te leggen (zoals aangegeven in mijn vorige schrijven), maar mensen die maatschappelijk gezien nog slapen hebben blijkbaar geen enkele behoefte om dit boek te gaan lezen (waarvan de eboek-versie slechts tweeënhalf euro kost). Het voert te ver om hier dit boek hier als bijlage toe te voegen, ook al heeft de tegenpartij wel gemeend een enorm pak papier te moeten produceren.

De hamvraag is dus hoe ik maatschappelijk slapenden een ontwakende indruk zou kunnen geven van de vrijwel overal aanwezige corruptie. Hoe zou ik bijvoorbeeld een arts kunnen laten inzien dat het zorgstelsel de afgelopen twee eeuwen steeds verder is gecorrumpeerd door de machthebbers achter de farmaceutische industrie? Of hoe zou ik een rechter of een advocaat kunnen laten inzien dat het rechtsstelsel zelfs al langer is gecorrumpeerd door heimelijke machthebbers die daarmee op slinkse wijze louter hun eigen belangen behartigen? Vanwege deze corruptie dient de ®overheid zeker niet de belangen van het volk, maar overduidelijk die van deze verborgen machthebbers. Maatschappelijk slapenden doen mijn bewering in de voorgaande zin maar al te graag af als een complottheorie, maar de feiten wijzen allemaal richting deze waarheid, althans voor wie het durft te zien.

Kortom, er is een groot probleem in onze samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld doordat het zorgstelsel steeds duurder wordt (bovenop de verergerende inflatie waarvoor de corrupte ®overheid eindverantwoordelijk is), terwijl de kwaliteit ervan steeds verder wordt uitgehold, met een aanhoudende verslechtering van de volksgezondheid als gevolg. Deze ultieme vorm van “klantenbinding” is ronduit demonisch. Zolang de ®overheid zelf corrupt is blijft er maar één manier over om een einde te maken aan de corruptie in de zorg, en dat is door de financiering ervan geheel en direct in handen te brengen van de afnemers ervan. Dat is dan ook precies wat ik heb gedaan sinds 2009. Mij tot iets anders trachten te verplichten probeert deze corruptie niet alleen in stand houden, want deze praktijk zelf is niets anders dan zelfs een cruciaal onderdeel van deze corruptie.

In het corrupte rechtsstelsel wordt net gedaan alsof een natuurlijk persoon, dat wil zeggen een natuurlijk rechtspersoon – waar overigens niets natuurlijks aan is, aangezien het volledig kunstmatig tot stand is gekomen –, gelijk zou zijn aan een mens die geschapen is naar Gods evenbeeld (zoals beschreven in Genesis 1:26). De onmiskenbare waarheid is dat een natuurlijk rechtspersoon uitsluitend op papier bestaat binnen het rechtsstelsel, terwijl de natuurlijke mens bestaat in de door God geschapen natuurlijke wereld. Na het zorgvuldig hebben gevolgd van de daarvoor geldende wettige procedure heb ik in 2012 uw staatshoofd laten weten dat de rechtspersoon die na de fysieke geboorte van mij als natuurlijk mens is aangemaakt en daaraan is gekoppeld, niet langer eigendom is van de Staat der Nederlanden, waarmee uw staatshoofd vervolgens stilzwijgend heeft ingestemd. Het eerste “feit” dat de eisende partij in deze zaak aanvoerd is dan ook al gelijk onwaar. Alleen voor rechtspersonen waarvan de Staat der Nederlanden eigenaar is geldt het daarin aangehaalde wetsartikel. Voor wat in de volksmond ‘soevereinen’ genoemd, waarvan er alleen al in Nederland inmiddels al vele tienduizenden zijn, geldt dit nadrukkelijk niet. Daardoor zijn we weer terug bij de hamvraag, namelijk hoe zou iemand binnen het rechtsstelsel in staat gesteld kunnen worden om dit wezenlijke onderscheid te gaan inzien?

Vanaf 1848 is in de Nederlandse Grondwet de scheiding van kerk en staat vastgelegd, dat wil zeggen dat er binnen het rechtsstelsel een formele scheiding is aangebracht tussen de kerkelijke macht en de staatkundige macht. Als natuurlijk mens erken ik als eerste uitsluitend Gods Almacht, en leef ik derhalve overeenkomstig Gods Geboden. Zoals gesteld in mijn voorgaande schrijven mag ik daarom op geen enkele wijze meewerken aan het in stand houden van welke vorm van (maatschappelijke) corruptie dan ook. Dit betekent dat de regeling gemoedsbezwaarden helemaal geen werkelijk alternatief biedt, want de bijdrage-vervangende belasting die dan wordt geheven houdt evenzo het corrupte zorgstelsel in stand.

Kortom, ik heb sinds 2009 geen ziektekostenrisicoafdekverzekering meer afgesloten, en dit ga ik ook nooit meer doen. Verder heeft niets of niemand het recht om dit namens mij te doen. Bij iedere poging tot afpersing op basis van ongeldige contracten stel ik de betrokkenen consequent persoonlijk aansprakelijk. Dat doe ik dan ook hier weer:

Hierbij stel ik daarom allereerst mevrouw A.L.A. Dabekaussen werkzaam bij of ingehuurd door de Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN), in het bijzonder GGN Mastering Credit B.V. gevestigd te Rotterdam, aansprakelijk voor medeplichtigheid aan poging tot afpersing. Hiervoor is zij mij vanaf heden € 11 per etmaal verschuldigd tot het moment waarop zij mij schriftelijk heeft laten dat zij nooit meer zal proberen om mij af te persen.

Vervolgens stel ik hierbij tevens de heer J.G.W. van Straalen, werkzaam als gerechtsdeurwaarder bij GGN Mastering Credit B.V. gevestigd te Rotterdam, aansprakelijk voor medeplichtigheid aan poging tot afpersing. Hiervoor is hij mij vanaf heden eveneens € 11 per etmaal verschuldigd tot het moment waarop hij mij schriftelijk heeft laten dat hij nooit meer zal proberen om mij af te persen.

Tot besluit zijn, zoals gedeeltelijk aangegeven in mijn voorgaande schrijven, de volgende personen mij geld verschuldigd vanwege deze of eerdere pogingen tot afpersing:

Na dit schrijven te hebben verstuurd maak ik het openbaar door het te publiceren op Pateo.NL, de oudste Nederlandstalige alternatieve nieuwswebsite (inclusief de linken naar de hierboven genoemde aansprakelijkheidsstellingen).

Met vriendelijke groet,

Dr. J.H. Oldenkamp
enig eigenaar van de rechtspersoon met burgerservicenummer ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2024/05/01.